STANOVY CZECH NOSEWORK CLUB z.s.

 Schváleno členskou schůzí Czech Nosework clubu z.s. dne 23. 10. 2017 


 Článek 1:  Název a sídlo Czech Nosework clubu 

 1. Název spolku: Czech Nosework club z.s. (dále jen spolek) 
 2. Sídlo spolku: Svatopluka Čecha 2746/49a, 612 00 Brno 

Článek 2: Právní postavení spolku 

 1. Činnost spolku je ryze zájmová a veřejně prospěšná. 
 2. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 

Článek 3: Účel spolku 

Spolek je dobrovolným sdružením příznivců sportu zvaného nosework. Účelem spolku je trénink a rozvíjení přirozených schopností psů. Posláním spolku je vzdělávání členů v oboru kynologie jakožto volnočasové aktivity, organizace školení, soustředění a závodů, propagace pozitivní metodiky při trénování psů, zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o sport nosework prostřednictvím Czech Nosework clubu z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI, ČMKU, MSKS a ČKS. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v této oblasti: 

 1. Propagace a provozování sportu pro psy nosework v České republice. 
 2. Organizace školení, soustředění, soutěží a závodů, stanovení pravidel pro Czech Nosework club v ČR. 
 3. Spolupráce s dalšími organizacemi v České republice a zahraničí.
 4.  Zajišťování podmínek pro výchovu odborníků v oblasti noseworku, zejména rozhodčích, figurantů, instruktorů a organizátorů noseworkových prací. 
 5. Spolek zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 
 6. Spolek může provádět osvětovou nebo poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním. 


Článek 4: Podmínky členství ve spolku 

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nad 18 let na základě písemné přihlášky. 
 2. Výbor nebo jakýkoliv člen spolku může na členské schůzi navrhnout udělení čestného členství tomu, kdo se významným způsobem zasloužil o rozvoj a dobré jméno spolku. 


Článek 5: Vznik členství ve spolku

 1. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky za člena spolku a zaplacením členského příspěvku za příslušný kalendářní rok. 
 2. Výbor spolku si vyhrazuje právo nepřijetí za člena bez udání důvodu. 


Článek 6: Zánik členství ve spolku 

Členství ve spolku zaniká: 

 1. nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok v termínu stanoveném výborem, 
 2. dobrovolným vystoupením člena ze spolku na základě písemného prohlášení, 
 3. úmrtím člena, 
 4. vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze. 


Článek 7: Práva a povinnosti členů spolku 

Člen spolku má právo: 

a) zúčastňovat se členských schůzí s právem hlasovat a podávat návrhy, 

b) volit do funkcí orgánů spolku, 

c) být volen do orgánů spolku, 

d) podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům spolku, 

e) zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem, 

f) využívat výhod poskytovaných spolkem, 

g) být informován o dění a hospodaření ve spolku. 


Člen spolku je povinen zejména: 

a) dodržovat Stanovy a další předpisy vydané spolkem a plnit usnesení jejich orgánů, 

b) řádně platit členské příspěvky ve spolku, 

c) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce, 

d) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy spolku a ani jeho jednotlivých členů, 

e) hlásit výboru spolku změny bydliště a dalších důležitých údajů. 


Článek 8: Orgány spolku 

 1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 

b) statutární orgán spolku 

2.       Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti. 


Článek 9: Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze je svolávána podle potřeby statutárním orgánem spolku, nejméně však jedenkrát do roka, a to zasláním písemné či elektronické pozvánky nejméně třicet dnů před jejím konáním. 
 3. Jednání členské schůze může být svoláno, a v případě potřeby i uskutečněno, elektronicky. Tato skutečnost musí být uvedena v programu členské schůze. 
 4. Na členské schůzi uplatňují členové spolku svá práva řídit záležitosti spolku a kontrolovat činnost spolku. 
 5. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který je po předložení členské schůzi a jejím schválení uložen u předsedy spolku. Tyto zápisy jsou přístupné každému členovi spolku na stránkách klubu. 
 6. Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Součástí zápisu je i prezenční listina. 


 Článek 10: Postavení a působnost Členské schůze

1. Do výlučné pravomoci členské schůze patří: 

a) přijímat a měnit stanovy spolku, 

b) volit a odvolávat členy výboru, 

c) zrušit, změnit či doplnit rozhodnutí výboru, která se týkají koncepčních otázek a hospodaření spolku, 

d) schválit na návrh výboru výši členského příspěvku, zápisného, návrh rozpočtu a plán akcí, 

e) rozhodovat o vyloučení člena ze spolku, 

f) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku a o majetkovém vypořádání, 

g) rozhodování týkající se spolku a jeho činnosti. 


Článek 11: Rozhodování členské schůze

 1.  Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. 
 2. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, po 10 minutách se schůze přeruší a po opětovném zahájení je schůze usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech přítomných členů klubu. 
 3. V případě rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku a majetkovém vypořádání hlasují pouze členové, jejichž členství ke dni konání schůze trvalo alespoň 2 roky. 
 4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak. 


Článek 12: Rozhodnutí o vyloučení člena 

1.    Členská schůze spolku může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:

 a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami. 

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti spolku, jeho majetku nebo proti některému z členů spolku. 

2.    Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství. 

3.    Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku, který v tomto případě plní funkci rozhodčí komise vyjma předsedy spolku, který je statutárním orgánem. 


Článek 13: Statutární orgán spolku 

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku, který je tříčlenný a je volen členskou schůzí na období čtyř let. Členové výboru mezi sebou zvolí předsedu, místopředsedu a ekonoma. 
 2. Výbor spolku se schází podle potřeby a svolává jej předseda, nebo jím pověřený člen výboru. 
 3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. 
 4. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. 
 5. Člen výboru spolku se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi spolku. 
 6. Při zániku funkce člena ve výboru kooptuje výbor nového člena, kterého musí schválit nejbližší členská schůze. 
 7. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy spolku a usnesením členské schůze. 
 8. Výbor spolku se odpovídá ze své činnosti členské schůzi. 


Článek 14: Působnost výboru spolku 

1. Do působnosti výboru náleží zejména: 

a) svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, 

b) předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh akcí, návrh změn a doplňků stanov,                   směrnic spolku a zkušebního řádu, 

c) plnit usnesení členské schůze, 

d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

e) rozhodovat o nakládání s majetkem spolku, 

f) zodpovídat za finanční hospodaření spolku, 

g) projednávat podněty a stížnosti členů spolku. 


Článek 15: Ekonomické zásady spolku 

1. Ekonomické zásady spolku vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti spolku. Výkon funkcí v rámci spolku je čestný. Členové spolku mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce. 

2. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

3. Majetkové hodnoty a hospodaření spolku: 

 a) náklady spojené s činností spolku jsou hrazeny zejména z členských příspěvků, darů od fyzických a                                    právnických osob, poplatků za konání akcí, příspěvků a dotací ¨

b) spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu, 

c) spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, 

d) výši členských příspěvků schvaluje na návrh výboru spolku členská schůze, 

e) z hlediska zajištění chodu spolku po stránce manažerské, propagační, sponzorské a jiné, může výbor zřídit                        placenou funkci na základě uzavřené smlouvy. 

Článek 16: Seznam členů 

 1. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě, do kterého jsou zapisovány údaje uvedené v přihlášce k členství ve spolku. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 
 2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 
 3. Seznam členů je uveřejněn se souhlasem členů, kteří jsou v něm zapsáni, na webových stránkách klubu. 


Článek 17 Kontrolní komise 

 1. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze a je tříčlenná. 
 2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 
 3. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán. 
 4. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

 Článek 18 Kontrola hospodaření 

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi. 

Článek 19 Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze                                     spolku, 

b) Pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2. V případě zániku spolku je nutné majetkové vypořádání. 


1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, platí obecně závazné právní předpisy. 

2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 23. 10. 2017 a nabývají okamžitou účinnost.