STANOVY CZECH NOSEWORK CLUB z.s.

Schváleno e-mailovou členskou schůzí Czech Nosework clubu z.s. dne 28. 3. 2021


Článek 1: Název a sídlo Czech Nosework clubu

 • Název spolku: Czech Nosework club z.s. (dále jen spolek)
 • Sídlo spolku: Rooseveltova 97, 779 00 Olomouc

Článek 2: Právní postavení spolku

 • Činnost spolku je ryze zájmová a veřejně prospěšná.
 • Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 3: Účel spolku

Spolek je dobrovolným sdružením příznivců sportu zvaného nosework. Účelem spolku je trénink a rozvíjení přirozených schopností psů. Posláním spolku je vzdělávání členů v oboru kynologie jakožto volnočasové aktivity, organizace školení, soustředění a závodů, propagace pozitivní metodiky při trénování psů, zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o sport nosework prostřednictvím Czech Nosework clubu z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI, ČMKU, MSKS a ČKS.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v této oblasti:

 • Propagace a provozování sportu pro psy nosework v České republice.
 • Organizace školení, soustředění, soutěží a závodů, stanovení pravidel pro Czech Nosework club v ČR.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi v České republice a zahraničí.
 • Zajišťování podmínek pro výchovu odborníků v oblasti noseworku, zejména rozhodčích, figurantů, instruktorů a organizátorů noseworkových prací.
 • Spolek zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.
 • Spolek může provádět osvětovou nebo poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.

Článek 4: Podmínky členství ve spolku

 • Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nad 18 let na základě vyplněné přihlášky.
 • Výbor nebo jakýkoliv člen spolku může na členské schůzi navrhnout udělení čestného členství tomu, kdo se významným způsobem zasloužil o rozvoj a dobré jméno spolku.

Článek 5: Vznik členství ve spolku

 • Členství ve spolku vzniká na základě odeslání vyplněného formuláře spolku a zaplacením členského příspěvku za příslušný kalendářní rok.
 • Výbor spolku si vyhrazuje právo nepřijetí za člena bez udání důvodu.

Článek 6: Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:

 • nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok v termínu stanoveném výborem,
 • dobrovolným vystoupením člena ze spolku na základě písemného prohlášení,
 • úmrtím člena,
 • vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze.

Článek 7: Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo:

 • zúčastňovat se členských schůzí s právem hlasovat a podávat návrhy,
 • volit do funkcí orgánů spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům spolku,
 • zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem,
 • využívat výhod poskytovaných spolkem,
 • být informován o dění a hospodaření ve spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat Stanovy a další předpisy vydané spolkem a plnit usnesení jejich orgánů,
 • řádně platit členské příspěvky ve spolku,
 • aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce,
 • nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy spolku a ani jeho jednotlivých členů,
 • hlásit výboru spolku změny bydliště a dalších důležitých údajů.

Článek 8: Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou:
 • členská schůze
 • statutární orgán spolku
 • Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.

Článek 9: Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 • Členská schůze je svolávána podle potřeby statutárním orgánem spolku, nejméně však jedenkrát do roka, a to zasláním písemné či elektronické pozvánky nejméně třicet dnů před jejím konáním.
 • Jednání členské schůze může být svoláno, a v případě potřeby i uskutečněno, elektronicky. Tato skutečnost musí být uvedena v programu členské schůze.
 • Na členské schůzi uplatňují členové spolku svá práva řídit záležitosti spolku a kontrolovat činnost spolku.
 • O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který je po předložení členské schůzi a jejím schválení uložen u předsedy spolku. Tyto zápisy jsou přístupné každému členovi spolku na stránkách klubu.
 • Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Součástí zápisu je i prezenční listina.

Článek 10: Postavení a působnost Členské schůze

 • Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
 • přijímat a měnit stanovy spolku,
 • volit a odvolávat členy výboru,
 • zrušit, změnit či doplnit rozhodnutí výboru, která se týkají koncepčních otázek a hospodaření spolku,
 • schválit na návrh výboru výši členského příspěvku, zápisného, návrh rozpočtu a plán akcí,
 • rozhodovat o vyloučení člena ze spolku,
 • rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku a o majetkovém vypořádání,
 • rozhodování týkající se spolku a jeho činnosti.

Článek 11: Rozhodování členské schůze

 • Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
 • V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, po 10 minutách se schůze přeruší a po opětovném zahájení je schůze usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech přítomných členů klubu.
 • V případě rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku a majetkovém vypořádání hlasují pouze členové, jejichž členství ke dni konání schůze trvalo alespoň 2 roky.
 • Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.

Článek 12: Rozhodnutí o vyloučení člena

 • Členská schůze spolku může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:
 • závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami.
 • byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti spolku, jeho majetku nebo proti některému z členů spolku.
 • Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.
 • Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku, který v tomto případě plní funkci rozhodčí komise vyjma předsedy spolku, který je statutárním orgánem.

Článek 13: Statutární orgán spolku

 • Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku, který je tříčlenný a je volen členskou schůzí na období čtyř let. Členové výboru mezi sebou zvolí předsedu, místopředsedu a ekonoma.
 • Výbor spolku se schází podle potřeby a svolává jej předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
 • Jménem spolku jsou oprávněni jednat všichni členové výboru.
 • O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.
 • Člen výboru spolku se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi spolku.
 • Při zániku funkce člena ve výboru kooptuje výbor nového člena, kterého musí schválit nejbližší členská schůze.
 • Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy spolku a usnesením členské schůze.
 • Výbor spolku se odpovídá ze své činnosti členské schůzi.

Článek 14: Působnost výboru spolku

 • Do působnosti výboru náleží zejména:
 • svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,
 • předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh akcí, návrh změn a doplňků stanov, směrnic spolku a zkušebního řádu,
 • plnit usnesení členské schůze,
 • zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 • rozhodovat o nakládání s majetkem spolku,
 • zodpovídat za finanční hospodaření spolku,
 • projednávat podněty a stížnosti členů spolku.

Článek 15: Ekonomické zásady spolku

 • Ekonomické zásady spolku vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti spolku. Výkon funkcí v rámci spolku je čestný. Členové spolku mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.
 • Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • Majetkové hodnoty a hospodaření spolku:
 • náklady spojené s činností spolku jsou hrazeny zejména z členských příspěvků, darů od fyzických a právnických osob, poplatků za konání akcí, příspěvků a dotací
 • spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
 • výši členských příspěvků schvaluje na návrh výboru spolku členská schůze,
 • z hlediska zajištění chodu spolku po stránce manažerské, propagační, sponzorské a jiné, může výbor zřídit placenou funkci na základě uzavřené smlouvy.

Článek 16: Seznam členů

 • Spolek vede seznam členů v elektronické podobě, do kterého jsou zapisovány údaje uvedené v přihlášce k členství ve spolku. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
 • Seznam členů je uveřejněn se souhlasem členů, kteří jsou v něm zapsáni, na webových stránkách klubu.

Článek 17: Kontrolní komise

 • Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze a je tříčlenná.
 • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 • Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
 • Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek 18: Kontrola hospodaření

 • Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek 19: Zánik spolku

 • Spolek zaniká:
 • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
 • Pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 • V případě zániku spolku je nutné majetkové vypořádání.
 • Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, platí obecně závazné právní předpisy.
 • Tyto stanovy byly projednány a schváleny na e-mailové členské schůzi dne 28. 3. 2021 a nabývají okamžitou účinnost.