STANOVY CZECH NOSEWORK CLUB z.s.


Článek 1 - Název a sídlo Czech Nosework clubu

1. Název spolku: Czech Nosework club z. s. (dále jen spolek)

2. Sídlo spolku: K Hájence 1900, Šenov, 739 34


Článek 2 - Právní postavení spolku

1. Činnost spolku je ryze zájmová a veřejně prospěšná.

2. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.


Článek 3 - Účel spolku

Spolek je dobrovolným sdružením příznivců sportu zvaného nosework. Účelem spolku je trénink a rozvíjení přirozených schopností psů. Posláním spolku je vzdělávání členů v oboru kynologie jakožto volnočasové aktivity, organizace školení, soustředění a závodů, propagace pozitivní metodiky při trénování psů, zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o sport nosework prostřednictvím Czech Nosework clubu z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI, ČMKU, MSKS a ČKS.

Spolek bude dosahovat účelu vyvíjením činnosti v této oblasti:

1. Propagace a provozování sportu pro psy nosework v České republice.

2. Organizace školení, soustředění, soutěží a závodů, stanovení pravidel pro Czech Nosework club v ČR.

3. Spolupráce s dalšími organizacemi v České republice a zahraničí.

4. Zajišťování podmínek pro výchovu odborníků voblasti noseworku, zejména rozhodčích,

figurantů, instruktorů a organizátorů noseworkových prací.

5. Spolek zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.

6. Spolek může provádět osvětovou nebo poradenskou či jinou činnost související sjeho

posláním.


Článek 4 - Podmínky členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nad 18 let na základě písemné přihlášky.


Článek 5 - Vznik členství ve spolku

1. Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky za člena spolku a zaplacením členského

příspěvku za příslušný kalendářní rok.

2. Výbor spolku si vyhrazuje právo nepřijetí za člena spolku bez udání důvodu. O nepřijetí je

zájemce o členství informován písemně nebo mailem. Zájemce má možnost se proti rozhodnutí výboru odvolat k nejbližší členské schůzi. Tato členská schůze rozhodne tajným hlasováním o přijetí či nepřijetí a toto rozhodnutí je konečné.


Článek 6 - Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:

1. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok v termínu stanoveném výborem,

2. Dobrovolným vystoupením člena ze spolku na základě oznámení, které může být učiněno písemně nebo elektronicky. Členové výboru jsou povinni oznámit své vystoupení ze spolku písemně nebo datovou schránkou.

3. Úmrtím člena,

4. Vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze.

5. Členství člena statutárního orgánu nemůže zaniknout dříve než před řádným vypovězením funkce (viz čl. 13, bod 5).


Článek 7 - Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo:

a) Zúčastňovat se členských schůzí s právem hlasovat a podávat návrhy,

b) Volit do funkcí orgánů spolku, 

c) Být volen do orgánů spolku,

d) Podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům spolku,

e) Zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem,

f) Využívat výhod poskytovaných spolkem,

g) Být informován o dění a hospodaření ve spolku.


Člen spolku je povinen zejména:

a) Dodržovat Stanovy a další předpisy vydané spolkem a plnit usnesení jejich orgánů,

b) Řádně platit členské příspěvky ve spolku nejpozději do 31. 01. běžného kalendářního roku,

c) Aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce,

d) Nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy spolku a ani jeho jednotlivých členů,

e) Hlásit výboru spolku změny bydliště a dalších důležitých údajů.


Článek 8 - Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze

b) Statutární orgán spolku – výbor

c) Kontrolní komise

d) Výcviková komise

2. Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto Stanov spadají do jejich působnosti.


Článek 9 - Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

2. Členská schůze je svolávána podle potřeby statutárním orgánem spolku, nejméně však jedenkrát do roka, a to zasláním písemné či elektronické pozvánky nejméně třicet dnů před jejich konáním. V pozvánce je uvedeno místo, datum, čas konání a program členské schůze.

3. Jednání členské schůze může být svoláno, a v případě potřeby i uskutečněno, elektronicky. Tato skutečnost musí být uvedena v programu schůze.

4. Na členské schůzi uplatňují členové spolku svá práva řídit záležitosti spolku a kontrolovat činnost spolku. Zastoupení člena spolku na členské schůzi na základě plné moci se připouští. Člena spolku může na členské schůzi zastoupit pouze jiný člen spolku, který při prezentaci na členské schůzi předloží písemnou plnou moc k zastupování udělenou členem spolku. Podpis zastoupeného člena spolku musí být úředně ověřen. Člen spolku může platně a současně na jedné členské schůzi zastupovat nejvýše dva členy spolku. Každý člen spolku má jeden hlas.

5. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který je po předložení členské schůzi a jejím schválení uložen u výboru spolku. Tyto zápisy jsou přístupné každému členovi spolku na stránkách klubu.

6. Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis byl vyhotoven. Součástí zápisu je i prezenční listina.

Článek 10 - Postavení a působnost Členské schůze 

1. Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) Schvalovat stanovy spolku, jejich změny a doplňky, a další předpisy spolku, zejména Zkušební řád, Soutěžní řád, Řád pro instruktory a rozhodčí, ev. další řády spolku

b) Volit statutární orgán spolku, kontrolní komisi, výcvikovou komisi spolku 1x za čtyři roky,

c) Zrušit, změnit či doplnit rozhodnutí výboru, které se týkají koncepčních otázek a

hospodaření spolku,

d) Schvalovat výši členského příspěvku, zápisného, návrh rozpočtu a plán akcí,

e) Rozhodovat o vyloučení člena ze spolku,

f) Rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku a o majetkovém vypořádání,

g) Rozhodování týkající se spolku a jeho činnosti.


Článek 11 - Rozhodování členské schůze

1. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku.

2. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, po 10 minutách se schůze přeruší a po opětovném zahájení je schůze usnášeníschopná za účasti minimálně čtyř členů spolku fyzicky přítomných.

3. V případě rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku a majetkovém vypořádání hlasují pouze členové, jejichž členství ke dni konání schůze trvalo alespoň 2 roky.

4. Hlasování je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.


Článek 12 - Rozhodnutí o vyloučení člena

1. Členská schůze spolku může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:

a) Závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno spolku,

b) Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti spolku, jeho majetku nebo proti některému z jeho členů.

2. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení o vyloučení je den zániku členství.

3. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku, který v tomto případě plní funkci rozhodčí komise.


Článek 13 - Statutární orgán spolku

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku, který je tříčlenný a je volen členskou schůzí na období čtyř let. Členové výboru si na první schůzi výboru mezi sebou písemně rozdělí pravomoci. Volba na členské schůzi je možná mimo toto čtyřleté období pouze pokud počet členů statutárního orgánu klesne pod počet tři a neexistují žádní náhradníci, kteří by projevili vůli být kooptováni do statutárního orgánu. Náhradníkem je člen spolku, který je výborem spolku osloven a souhlasí s kooptací do výboru spolku. Takto může být kooptován jen jeden člen výboru za dané volební období.

2. Výbor spolku se schází podle potřeby a svolává jej kterýkoliv člen výboru nejméně však 1x ročně. Schůze výboru může proběhnout i za použití elektronické komunikační techniky mezi jednotlivými členy výboru.

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat všichni členové výboru.

4. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.

5. Člen výboru spolku se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným

kterémukoliv členu výboru spolku. Jeho funkce zaniká po uplynutí dvou měsíců po oznámení vzdání se funkce.

6. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a

ostatními normativy spolku a usnesením členské schůze.

7. Výbor spolku se odpovídá ze své činnosti členské schůzi.


Článek 14 - Působnost výboru spolku

1. Do působnosti výboru náleží zejména:

a) Svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,

b) Předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh akcí, návrh

změn a doplňků stanov, řádů a směrnic spolku, zprávu o plnění usnesení členské schůze,

c) Plnit usnesení členské schůze,

d) Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

e) Rozhodovat o nakládání s majetkem spolku,

f) Zodpovídat za finanční hospodaření spolku,

g) Projednávat podněty a stížnosti členů spolku.


Článek 15 - Ekonomické zásady spolku

1. Ekonomické zásady spolku vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti spolku.

Výkon funkcí v rámci spolku je čestný. Členové spolku mají však nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

2. Spolek hospodaří smajetkem, který nabyl při svém vzniku a vprůběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

3. Majetkové hodnoty a hospodaření spolku:

a) Náklady spojené s činností spolku jsou hrazeny zejména z členských příspěvků, darů od

fyzických a právnických osob, poplatků za konání akcí, příspěvků a dotací,

b) Spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu,

c) Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy,

d) Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze.


Článek 16 - Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě, do kterého jsou zapisovány údaje uvedené v přihlášce k členství ve spolku. Zápisy do seznamu a výmazy ze seznamu členů provádí výborem pověřený člen výboru spolku. Zápis nového člena do seznamu členů se provede ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a výmaz člena ze seznamu členů se provede ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

3. Seznam členů je uveřejněn se souhlasem členů, kteří jsou v něm zapsáni, na webových stránkách klubu.


Článek 17 - Kontrolní komise

1. Členy kontrolní komise volí členská schůze na období čtyř let. Kontrolní komise je tříčlenná. Kontrolní komise si zvolí předsedu. Klesne-li počet členů kontrolní komise pod počet tři, doplní se kontrolní komise náhradníky. Náhradníkem je člen spolku, který je kontrolní komisí osloven a projeví zájem být kooptován do kontrolní komise. Paralelní členství ve výboru a kontrolní komisi je vyloučeno.

2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy.

3. Kontrolní komise sleduje soustavně činnost a hospodaření spolku a provádí pravidelně kontroly, předkládá alespoň jednou ročně členské schůzi zprávu o provedených kontrolách.

4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.

5. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem.


Článek 18 - Výcviková komise

1. Výcviková komise má 3 – 7 členů. Počet členů komise musí být vždy lichý. Členy výcvikové komise se mohou stát instruktoři nebo rozhodčí spolku. Členy výcvikové komise volí členská schůze na období čtyř let.

2. Výcviková komise si zvolí předsedu, který koordinuje její činnost a jedná s výborem, členy a členskou schůzí spolku.

3. Do působnosti výcvikové komise patří:

a) Deleguje členy výcvikové komise do Školicí a zkušební komise pro zkoušky instruktorů a rozhodčích,

b) Deleguje rozhodčí nebo instruktory pro školení instruktorů a rozhodčích,

c) Zpracovává jednotný písemný výklad Zkušebního řádu a na základě tohoto výkladu

informuje všechny rozhodčí, instruktory a členy spolku

d) Zpracovává připomínky a podněty členů spolku zejména ke Zkušebnímu řádu,

Soutěžnímu řádu, Řádu pro jmenování instruktorů a rozhodčích a směrnicím s nimi

souvisejícími. O výsledku informuje člena, který připomínku zaslal.

e) Doporučuje a předkládá členské schůzi ke schválení úpravy a změny Zkušebního řádu,

Soutěžního řádu, Řádu pro jmenování instruktorů a rozhodčích a směrnic s nimi souvisejícími


Článek 19 - Volby do orgánů spolku

1. Volby se konají 1x za čtyři roky, nestanoví-li stanovy jinak.

2. Kandidáti do výboru, kontrolní komise a výcvikové komise musí doručit svou vůli být zvoleni výboru spolku nejpozději 20 kalendářních dní před konáním členské schůze, na níž se volby konají. Zájemci o zvolení do orgánů spolku musí být na této členské schůzi fyzicky přítomni nebo svůj souhlas se zvolením uvedou výslovně v udělené plné moci.


Článek 20 - Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením sjiným spolkem na základě rozhodnutí

členské schůze spolku.

b) V případě zániku spolku je nutné majetkové vypořádání.

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, platí obecně závazné právní předpisy.

2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí dne 20. 04. 2024 a nabývají

účinnosti dnem 1. 5. 2024. 


Stanovy mohou být měněny pouze usnesením členské schůze.

V Prostějově dne 20. 04. 2024